MENÜLER

Bildiri Yazım Kuralları

Kongreye sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri Internet aracılığıyla ve CD ile kongre sekreteryasına göndermelidir. Bildiri metinleri Word Belgesi biçiminde hazırlanmalıdır.
Bildiri metni ve sayfa düzenlemesi

 

 

•    Kağıt boyutu: A4 (210 mm x 297 mm).
Kenar boşlukları: Üst ve alt 2,5 cm, sağ ve sol 3,0 cm.
Yazı tipi ve boyutu: Times New Roman, 12 punto.
Metinlerin uzunluğu: Şekiller ve tablolar dahil en çok 10 sayfa (Davetli konuşmacılar için 25 sayfa).
Sayfa numaralandırma: Sayfa numaraları her sayfanın altında ortalanmalı.
Metin: Tek aralıklı, sağa-sola yasla.
Renk: Metin, şekiller ve tablolar siyah beyaz olmalı.

 

 

•    Bildiri başlığı – 16 pt., koyu, ilk harfler büyük, ortada.
Yazar(lar)ın ad(lar)ı – 14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ortada.
Yazar(lar)ın Adres(ler)i  – 12 pt., ortada.

 

•    Özün uzunluğu ve içeriği
Her bildirinin bir “öz”ü olmalıdır. Öz en çok 250 sözcükten oluşmalı, kendi içinde bir bütünlüğe sahip olmalı ve anlaşılabilmesi için metnin okunmasını gerektirmemelidir. Öz, çalışmanın temel amaçlarını ve kapsamını ya da bildirinin yazılma gerekçelerini anlatmalıdır; teknikler veya yaklaşımlar anlamayı sağlayacak kadar açıklanmalıdır; bulgular ve sonuçlar kısaca ve bilgilendirici biçimde sunulmalıdır. Özde, tanımlanmamış yabancı terimler, tanımlanmamış kısaltmalar, kaynak atıfları, eşitlikler veya listeler bulunmamalıdır. 

 

•    Anahtar sözcükler: Konuya uygun 5-6 anahtar sözcük verin. 

•    Paragraflar: 12 pt., tek aralık, sağa-sola yaslı. Satır başı yapmayın (girintisiz); paragraflar arasında bir satır boşluk bırakın. 

 


Birinci Seviye Alt başlık
(14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada)

İkinci Seviye Alt Başlık
(12 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda sola yaslı)

Üçüncü Seviye Alt Başlık
(12 pt., ilk harfler büyük, italik, ayrı bir satırda sola yaslı)

Dördüncü Seviye Alt Başlık (12 pt., ilk harfler büyük, koyu, metin ile aynı satırda, alt başlık ile metin arasında ekstra karakter boşluğu bırakılmalı)

Beşinci Seviye Alt Başlık (12 pt., ilk harfler büyük, italik, metin ile aynı satırda, alt başlık ile metin arasında ekstra karakter boşluğu bırakılmalı)

Madde işaretli ve numaralandırılmış listeler: İlk satırı 12,7 mm içerden başlamalı; satırdan taşan kısmı içerden başlamamalı.

 

•    Metnin çeşitli kısımları arasındaki satır aralığı 12 puntodur (aşağıdaki örnek sayfaya bakınız).


•    Şekiller ve tablolar
Şekiller ve tablolar metnin içinde geçtiği yere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir.
Şekil 3 Sonuç örnekleri.
Her şekle bir ad verin (12 pt.). Şekil adını tek aralık boşlukla şeklin altına yerleştirin; şekil adını noktayla sonlandırın. Metnin uygun bir yerinde şekle numara vererek atıf yapın. Şekilleri metnin içinde ilk geçtiği yerden itibaren sırayla  numaralayın. Şekilleri ve adlarını ortalayın. Fotoğraflar (parlak, siyah beyaz) basıma hazır olmalıdır.

 

Tablo 5 Tüm Faktörlerin Etkileri.
Her tabloya bir başlık verin (12 pt.). Tablo başlığını tek aralık boşlukla tablonun üzerine yerleştirin; tablo başlığını noktayla sonlandırın. Metnin uygun bir yerinde tabloya numara vererek atıf yapın. Tabloları metnin içinde ilk geçtiği yerden itibaren sırayla numaralayın. Tabloları ve başlıklarını ortalayın. Bütün tablo elemanlarında 10 ve daha büyük punto ve tek aralık kullanın. Tüm tablolarda aynı yazı tipini kullanın. 


•    Eşitlikler
Eşitlikler numaralandırılacaksa, parantez içinde Arap numaraları kullanın ve sağa yapıştırın.


•    Teşekkür
Kurumlar/kuruluşlar tarafından desteklenen araştırma sonuçlarının yayınlandığı bildirilerin yazarları, bildiri metninin sonunda, Kaynaklar bölümünün üzerinde, bu desteği belirtmelidir.


•    Kaynaklar
Metin içindeki atıflar: Metin içinde atıf yapılan her kaynağın, kaynaklar listesinde bulunduğundan (ve bunun tersinin geçerliliğinden) emin olun. Yayınlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynaklar listesinde yer almamalıdır; ancak, bunlardan metin içinde söz edilebilir. Basım aşamasındaki kaynaklara atıf, çalışmanın yayına kabul edildiği anlamına gelmektedir. 


Internet kaynaklarına atıf ve listeleme: En azından tam URL adresi verilmelidir. Bilinen diğer bilgiler (yazar adları, tarihler, asıl yayına referans, vb.) ek olarak verilmelidir. Internet kaynakları, istenirse farklı bir başlık altında (örneğin, kaynaklar listesinden sonra) ya da kaynaklar listesinde gösterilebilir. 


Metin: Metin içindeki kaynak atıflarının gösterimi: 
1. Tek yazarlı yayınlarda yazarın soyadı ve yayın yılı; 
2. İki yazarlı yayınlarda her iki yazarın soyadı ve yayın yılı; 
3. Üç veya daha çok yazarlı yayınlarda ilk yazarın soyadından sonra “ve diğ.” ve yayın yılı. 


Atıflar doğrudan ya da parantez içinde belirtilebilir. Aynı yazara ait birden fazla kaynak bulunması durumunda ilkin alfabetik sırayla, sonra kronolojik olarak listelenmelidir. Örnekler: “gösterildiği gibi (Allan, 1996a, 1996b, 1999; Allan and Jones, 1995). Kramer ve diğ. (2000) yakın bir geçmişte göstermişlerdir.” 


Listeleme: Kaynaklar ilkin alfabetik sırayla, sonra gerekliyse (aynı yazara ait birden çok kaynak varsa) kronolojik olarak düzenlenmelidir. Aynı yazar(lar)ın aynı yıl için birden çok yayını varsa, kaynaklar yayın yılından sonra konulan “a”, “b”, “c” harfleriyle ayırt edilmelidir. 

 


Örnekler: 
Makale:  Lighthill, M. J. and Whitham, G. B. (1955) On Kinematic Waves I: Flow Movement in Long Rivers. II: A Theory of Traffic Flow on Long Crowded Roads. Proceedings of Royal Society, London A229 (1178), pp. 317-345.
Kitap: Daganzo, C. F. (1997) Fundamentals of Transportation and Traffic Operations, Pergamon-Elsevier, Oxford, U.K.
Kitap içinde makale: Coifman, B. A. (2005) Average Velocity of Waves Propagating Through Congested Freeway Traffic. Proceedings of 16th International Symposium on Traffic and Transportation Theory, H. Mahmassani (Ed.), University of Maryland, College Park, Maryland, July 19-21, Elsevier Science Ltd., pp. 165-179.
Bildiri: Şahin, İ. ve Ersoy, D. (2005) İstanbul Boğazı’ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine. 6. Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Bildiriler Kitabı, s. 189-198, ISBN: 97505-3-8, 23-25 Mayıs, İstanbul.
Tez: Aydın, F. (2008) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki Ek Şerit Uygulamasının Simülasyon Modeli İle İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 

Örnek sayfa aşağıdadır.


Bildiri Başlığı Burada Olmalı
1
2
İlk Yazar Adı Soyadı, İkinci Yazar Adı Soyadı
Posta Adresi
Tel: (Alan kodu) ### ## ##
E-Posta: xxx@xxx
1
Üçüncü Yazar Adı Soyadı
Posta Adresi
Tel: (Alan kodu) ### ## ##
E-Posta: xxx@xxx
1
2
3
Öz
1
Bu özün ilk cümlesidir. . . .
1
Anahtar sözcükler: Birinci anahtar sözcük, Diğer anahtar sözcük, …, Beşinci anahtar sözcük.
1
2
Giriş
1
Bu Giriş bölümünün ilk cümlesidir. Metin içindeki kaynak atıfları ya Soyadı (2006) ya da (Soyadı, 2006) şeklinde yapılmalıdır.
1
2
Diğer Birinci Seviye Altbaşlık
1
İkinci Seviye Altbaşlık
1
Bu ikinci seviye altbaşlığın ilk cümlesidir. . . .
1
Üçüncü Seviye Altbaşlık
1
Bu üçüncü seviye altbaşlığın ilk cümlesidir. . . .
1
2
Teşekkür Bu çalışmaya verdikleri destekten dolayı …
1
2

 

Kaynaklar
 
1
Aydın, F. (2008) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki Ek Şerit Uygulamasının Simülasyon Modeli İle İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
1
Coifman, B. A. (2005) Average Velocity of Waves Propagating Through Congested Freeway Traffic. Proceedings of 16th International Symposium on Traffic and Transportation Theory, H. Mahmassani (Ed.), University of Maryland, College Park, Maryland, July 19-21, Elsevier Science Ltd., pp. 165-179.
1
Daganzo, C. F. (1997) Fundamentals of Transportation and Traffic Operations, Pergamon-Elsevier, Oxford, U.K.
1
Lighthill, M. J. and Whitham, G. B. (1955) On Kinematic Waves I: Flow Movement in Long Rivers. II: A Theory of Traffic Flow on Long Crowded Roads. Proceedings of Royal Society, London A229 (1178), pp. 317-345.
1
Şahin, İ. ve Ersoy, D. (2005) İstanbul Boğazı’ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine. 6. Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Bildiriler Kitabı, s. 189-198, ISBN: 97505-3-8, 23-25 Mayıs, İstanbul.